Aké sú rôzne typy postupných obvodov?

Aké sú rôzne typy postupných obvodov?

Sekvenčný obvod je logický obvod, ktorého výstup závisí od aktuálnej hodnoty vstupného signálu, ako aj od postupnosti minulých vstupov. Zatiaľ čo a kombinačný obvod je funkcia iba súčasného vstupu. Sekvenčný obvod je kombináciou kombinovaného obvodu a úložného prvku. sekvenčné obvody používajú aktuálne vstupné premenné a predchádzajúce vstupné premenné, ktoré sú uložené a poskytujú údaje do obvodu v nasledujúcom cykle hodín.Bloková schéma sekvenčného obvodu

Blokové schéma postupných obvodov

Typy postupných obvodov

The sekvenčné obvody sú rozdelené do dvoch typov


  • Synchrónny obvod
  • Asynchrónny obvod

V synchrónnych sekvenčných obvodoch sa stav zariadenia mení v diskrétnych časoch v reakcii na hodinový signál. V asynchrónnych obvodoch sa stav zariadenia mení v závislosti na zmene vstupov.

Synchrónne obvody

V synchrónnych obvodoch sú vstupmi impulzy s určitými obmedzeniami na šírku impulzu a oneskorenie šírenia. Synchrónne obvody teda možno rozdeliť na taktované a netaktované alebo impulzné sekvenčné obvody.Synchrónny obvod

Synchrónny obvod

Hodinový sekvenčný obvod

Taktované sekvenčné obvody majú pre svoje pamäťové prvky klopné obvody alebo hradlové západky. K hodinovým vstupom všetkých pamäťových prvkov obvodu sú pripojené periodické hodiny na synchronizáciu všetkých vnútorných zmien stavu. Preto je prevádzka obvodu riadená a synchronizovaná periodickým impulzom hodín.

Natiahnuté sekvenčné

Natiahnuté sekvenčné

Nenatiahnutý sekvenčný obvod

V netaktovanom sekvenčnom obvode sú potrebné dva po sebe nasledujúce prechody medzi 0 a 1, aby sa zmenil stav obvodu. Obvod netaktovaného režimu je navrhnutý tak, aby reagoval na impulzy určitých dĺžok, ktoré neovplyvňujú správanie obvodu.


Odomknutá sekvencia

Odomknutá sekvencia

Synchrónny logický obvod je veľmi jednoduchý. Logické brány ktoré vykonávajú operácie s údajmi, vyžadujú konečný čas na odpoveď na zmeny vo vstupe.

Asynchrónne obvody

Asynchrónny obvod nemá hodinový signál na synchronizáciu svojich vnútorných zmien stavu. Zmena stavu teda nastáva v priamej reakcii na zmeny, ktoré sa vyskytujú v primárnych vstupných linkách. Asynchrónny obvod nevyžaduje presné riadenie časovania od plážové šľapky .

Asynchrónny obvod

Asynchrónny obvod

Asynchrónna logika je náročnejšia na návrh a v porovnaní so synchrónnou logikou má určité problémy. Hlavným problémom je, že digitálna pamäť je citlivá na poradie, v akom ich vstupné signály prichádzajú, napríklad ak dva signály prídu klopným obvodom súčasne, stav, do ktorého obvod ide, môže závisieť od toho, ktorý signál sa dostane do najskôr logická brána.

Asynchrónne obvody sa používajú v kritických častiach synchrónnych systémov, kde je prioritou rýchlosť systému, ako napríklad v mikroprocesory a obvody digitálneho spracovania signálu .

Flip Flop Circuit

Klopný obvod je sekvenčný obvod, ktorý vzorkuje vstup a mení výstup v konkrétnom okamihu. Má dva stabilné stavy a je možné ho použiť na ukladanie informácií o stave. Signály sa aplikujú na jeden alebo viac riadiacich vstupov na zmenu stavu obvodu a budú mať jeden alebo dva výstupy.

Je základným úložným prvkom v sekvenčnej logike a základnými stavebnými kameňmi digitálnych elektronických systémov. Môžu sa použiť na vedenie záznamu o hodnote premennej. Flip-flop sa tiež používa na riadenie funkčnosti obvodu.

RS Flip Flop

Flip-flop R-S je najjednoduchší flip-flop. Má dva výstupy, jeden výstup je opačný ako druhý a dva vstupy. Dva vstupy sú Nastaviť a Obnoviť. Flip-flop v zásade používa brány NAND s ďalším aktivačným kolíkom. Obvod dáva výstup iba vtedy, keď je aktivačný pin vysoký.

Bloková schéma

Bloková schéma Flip Flop SR

Bloková schéma Flip Flop SR

Schéma zapojenia

Schéma zapojenia Flip Flop SR

Schéma zapojenia Flip Flop SR

Tabuľka pravdy SR Flip Flop

Tabuľka pravdy SR Flip Flop

Tabuľka pravdy SR Flip Flop

JK Flip Flop

Žabka JK je jedným z dôležitých žabiek. Ak sú vstupy J a K jeden a pri použití hodín sa výstup zmení bez ohľadu na minulé podmienky. Ak sú vstupy J a K 0 a pri použití hodín sa výstup nezmení. Vo flip-flope JK nie je neurčitý stav.

Schéma zapojenia

Obvod JK Flip Flop

Obvod JK Flip Flop

Tabuľka pravdy JK Flip Flop

Tabuľka pravdy JK Flip Flop

Tabuľka pravdy JK Flip Flop

D Flip Flop

Klopný obvod D má jednu dátovú linku a vstup hodín Klopný obvod D je zjednodušenie klopného obvodu SR . Vstup klopného obvodu D smeruje priamo na vstup S a kompliment smeruje na vstup R. Vstup D sa vzorkuje počas hodinového impulzu.

Schéma zapojenia

Flip flop Circuit

Flip flop Circuit

Tabuľka pravdy pre flip flop

Tabuľka pravdy pre flip flop

Tabuľka pravdy pre flip flop

T Flip Flop

Je to metóda vyhýbania sa neurčitému stavu, ktorý sa nachádza v procese klopného obvodu RS. Poskytuje iba jeden vstup, tj. T vstup. Tento klopný obvod funguje ako prepínač. Prepnúť znamená zmeniť na iný stav. Klopný obvod T je navrhnutý z taktovaného klopného obvodu RS.

Schéma zapojenia

T obvod Flip Flop

T obvod Flip Flop

Tabuľka pravdy T Flip Flop

Tabuľka pravdy T Flip Flop

Tabuľka pravdy T Flip Flop

Elektronický oscilátor

Elektronický oscilátor je elektronický obvod, ktorý produkuje periodické kmitavé signály. Oscilátor prevádza jednosmerný prúd z napájacieho zdroja na signál striedavého prúdu.

Elektronický oscilátor

Elektronický oscilátor

Oscilátor je zosilňovač, ktorý poskytuje spätnú väzbu so vstupným signálom. Jedná sa o nerotujúce zariadenie na výrobu striedavého prúdu. Aby sa oscilátor sám riadil, musí sa do vstupného obvodu privádzať dostatočné množstvo energie. Signál spätnej väzby v oscilátore je regeneračný.

Elektronické oscilátory sú rozdelené do dvoch kategórií

  • Sínusový alebo harmonický oscilátor
  • Nesínusový alebo relaxačný oscilátor

Sínusový alebo harmonický oscilátor

Oscilátory, ktoré poskytujú výstup ako sínusovú vlnu, sa nazývajú sínusové oscilátory. Tieto oscilátory môžu poskytovať výstup na frekvenciách od 20 Hz do GHz. V závislosti od materiálu alebo komponentov použitých v oscilátore sa sínusové oscilátory ďalej delia na štyri typy

  • Ladený obvodový oscilátor
  • RC oscilátor
  • Krištáľový oscilátor
  • Oscilátor negatívnej rezistencie

Nesínusový alebo relaxačný oscilátor

Nesínusové oscilátory poskytujú výstup vo forme štvorcového, obdĺžnikového alebo pílovitého tvaru vlny. Tieto oscilátory môžu poskytovať výstup na frekvenciách od 0 do 20 MHz.

Aplikácie sekvenčných logických obvodov

Hlavné aplikácie sekvenčných logických obvodov sú:

Toto je všetko o sekvenčných obvodoch. Sekvenčné obvody sú obvody, kde okamžitá hodnota výstupov závisí od okamžitých hodnôt vstupov a tiež od stavov, v ktorých boli predtým. Obsahujú pamäťové bloky na uloženie predchádzajúceho stavu obvodu.

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa tohto článku alebo akejkoľvek pomoci pri implementácii elektrických a elektronických projektov nás môžete kontaktovať komentovaním v sekcii komentárov nižšie. Tu je otázka pre vás, Čo sa rozumie pod sekvenčnými obvodmi?