Vedieť všetko o kondenzátore - práca s kondenzátorom

Vedieť všetko o kondenzátore - práca s kondenzátorom

Rovnako ako rôzne elektrické a elektronické komponenty ako je odpor, tranzistor, integrované obvody, kondenzátor je jednou z najpoužívanejších súčastí v dizajne elektrických a elektronických obvodov. Niekedy sa kondenzátor označuje ako kondenzátor. V rôznych hrá dôležitú úlohu zabudované aplikácie. Tieto komponenty je možné získať pri rôznych hodnoteniach. Skladá sa z dvoch kovových dosiek, ktoré sú rozdelené dielektrikom alebo nevodivou látkou. Existujú na trhu sú dostupné rôzne druhy kondenzátorov , ale rozdiel medzi týmito kondenzátormi sa zvyčajne robí s dielektrickým materiálom použitým v doskách. Niektoré kondenzátory vyzerajú ako elektrónky, niektoré sú vyrobené z keramických materiálov a na ich pokrytie sa namáčajú do epoxidovej živice. Tento článok poskytuje prehľad o tom, čo je kondenzátor, práca kondenzátora a konštrukcia kondenzátora.Kondenzátory

Čo je to kondenzátor?

Kondenzátor je dvojpólový elektrický vodič, ktorý je oddelený izolátorom. Tieto terminály uchovávajú elektrickú energiu, keď sú pripojené k zdroju energie. Jeden terminál uchováva pozitívnu energiu a druhý terminál akumuluje záporný náboj. Nabíjanie a vybíjanie kondenzátora môžeme definovať tak, že keď sa do kondenzátora pridá elektrická energia, nazýva sa to nabíjanie, zatiaľ čo uvoľnenie energie z kondenzátora sa nazýva vybíjanie.


Kondenzátor

Kapacitu môžeme definovať ako, je to množstvo elektrickej energie uloženej v kondenzátore pri 1 volte a meria sa v jednotkách Farad označených F. Kondenzátor oddeľuje prúd v obvodoch jednosmerného prúdu (DC) a skrat v AC ( striedavý prúd) obvodov. Kapacitu kondenzátora je možné zvýšiť tromi spôsobmi, ako napr  • Zväčšite veľkosť taniera
  • Doštičky poukladajte bližšie k sebe
  • Ak je to možné, urobte dielektrikum dobrým

Kondenzátory zahŕňajú dielektrikum vyrobené zo všetkých druhov materiálov. V tranzistorových rádiách sa výmena vykonáva pomocou variabilného kondenzátora, ktorý má medzi doskami vzduch. Vo väčšine elektrických a elektronických obvodov sú tieto komponenty obalené komponentmi dielektrikami vyrobenými z keramických materiálov, ako je sklo, sľuda, plasty alebo papier nasiaknutý olejom.

Konštrukcia kondenzátora

Najjednoduchšou formou kondenzátora je „paralelný doskový kondenzátor“ a jeho konštrukciu je možné uskutočniť pomocou dvoch kovových dosiek, ktoré sú umiestnené v určitej vzdialenosti navzájom paralelne.

Ak je zdroj napätia pripojený cez kondenzátor, kde je kladný pól + Ve pripojený ku kladnému pólu kondenzátora a záporný pól je pripojený k –Ve (záporný pól) kondenzátora. Potom je energia uložená v kondenzátore priamo úmerná použitému napätiu.


Konštrukcia kondenzátora

Konštrukcia kondenzátora

Q = CV

Kde „C“ je konštanta proporcionality, ktorá je známa ako kapacita kondenzátora. Jednotková kapacita kondenzátora je Farad. Podľa rovnice Q = CV, 1 F = coulomb / volt. Z vyššie uvedenej rovnice môžeme vyvodiť záver, že kapacita závisí od napätia a náboja, ale nie je to pravda. Kapacita kondenzátora závisí hlavne od veľkostí dosiek a dielektrika medzi dvoma doskami.
C = ε A / d

Kapacita kondenzátora závisí hlavne od povrchu každej dosky, od vzdialenosti medzi dvoma doskami a od permitivity materiálu medzi týmito dvoma doskami.

Základné obvody kondenzátora

Základné obvody Medzi kondenzátory patria hlavne kondenzátory zapojené do série a kondenzátory zapojené paralelne.

Kondenzátory zapojené do série

Keď sú dva kondenzátory C1 a C2 zapojené do série, sú zobrazené v obvode nižšie.

Kondenzátory zapojené do série

Kondenzátory zapojené do série

Keď sú kondenzátory C1 a C2 zapojené do série, potom sa napätie zo zdroja napätia rozdelí na kondenzátory V1 a V2. Celkový náboj bude nábojom celej kapacity

Napätie V = V1 + V2

Tok prúdu v ľubovoľnom sériovom obvode je rovnaký

Celková kapacita vyššie uvedeného obvodu je teda C total = Q / V

My to vieme V = V1 + V2

= Q / (V1 + V2)

Celková kapacita kondenzátorov v sérii C1, C2

1 / CCelkom = 1 / C1 + 1 / C2

Preto, keď obvod, ktorý má „n“ počet kondenzátorov zapojených do série

1 / CCelkom = 1 / C1 + 1 / C2 + ………… .. + 1 / Cn

Kondenzátory zapojené paralelne

Keď sú dva kondenzátory C1 a C2 zapojené paralelne, sú zobrazené v obvode nižšie.

Kondenzátory zapojené paralelne

Kondenzátory zapojené paralelne

Keď sú kondenzátory C1 a C2 zapojené paralelne, potom bude napätie zo zdroja napätia na kondenzátoroch rovnaké. Náboj v prvom kondenzátore C1 bude Q1 a náboj v druhom kondenzátore C2 bude Q2. Preto je možné rovnicu napísať ako

C1 = Q1 / V a C2 = Q2 / V

Preto, keď je obvod majúci „n“ počet kondenzátorov zapojených paralelne

C Spolu = C1 + C2 + ………… .. + Cn

Meranie kapacity

Kapacitu je možné definovať ako množstvo elektrickej energie uloženej v kondenzátore použitom v obvode (Jednotkou kapacity je Farad). Nasledujúce 3 kroky popisujú, ako merať kapacitu, keď je známe napätie a náboj kondenzátora.

Meranie kapacity

Meranie kapacity

Zistite poplatok za prenášanie v kondenzátore

Poplatok je často problematické merať priamo. Pretože je jednotka ampéra, prúd je definovaný ako 1 coulomb / s, ak je známy prúd a doba, po ktorú je prúd aplikovaný, je možné zistiť náboj. Náboj v coulombe môžete jednoducho získať vynásobením ampérov v čase v sekundách

Napríklad, ak má kondenzátor na dobu 5 s aplikovaný prúd 20 Amp, náboj je 100 coulomb alebo 20-krát 5.

Meranie napätia

Meranie napätia je možné vykonať pomocou voltmetra alebo multimeter nastavením napätia .

Rozdeľte elektrický náboj na napätie

Kondenzátor nesúci 100 coulombov náboj a potenciálny rozdiel kondenzátora je 10 voltov, potom by kapacita bola 100 delená 10.

Neprehliadnite: Výpočet farebného kódu kondenzátora

Toto je teda všetko o tom, čo funguje kondenzátor a kondenzátor. Dúfame, že ste tomuto konceptu lepšie porozumeli. Ďalej akékoľvek pochybnosti týkajúce sa tohto konceptu resp farebné kódy kondenzátora s prac poskytnite nám spätnú väzbu prostredníctvom komentárov v sekcii komentárov nižšie. Tu je otázka, aké sú typy kondenzátorov?